Omaishoidon tuki ja vapaapäivät

Etusivu / Tukea omaistaanhoitaville / Omaishoidontuen hakeminen / Omaishoidon tuki ja vapaapäivät

Omaishoidontuki on kokonaisuus, joka muodostuu :

 • Hoitopalkkiosta,
 •  Tarvittavista palveluista hoidettavalle
 • Omaishoitolain 3 a §:n mukaan kunnan on tarvittaessa järjestettävä omaishoitajalle valmennusta ja koulutusta hoitotehtävää varten. Kunnan on tarvittaessa järjestettävä omaishoitajalle hyvinvointi- ja terveystarkastuksia sekä hänen hyvinvointiaan ja hoitotehtäväänsä tukevia sosiaali- ja terveyspalveluja.
 • Hoitotyön tukena voidaan käyttää :
  – perhehoitoa
  – kotihoitopalveluja
  – päivätoimintaa
  – lyhytaikaista palveluasumista tai laitoshoitoa sekä näiden yhdistelmiä

OMAISHOITAJAN VAPAAPÄIVÄT

Omaishoitajasopimuksen tehneellä on oikeus vähintään kolmen  vuorokauden vapaaseen kuukaudessa.

Hoitomaksut lakisääteisten vapaiden osalta maksaa hoidettavalta enintään 11,40 €/vrk.

Sijaishoito omaishoitajan vapaan ja muun poissaolon aikana (4 a §) eli ns. toimeksiantosuhteinen sijaishoito.

Kunta voi järjestää omaishoitajan vapaan tai muun tilapäisen poissaolon ajaksi tarvittavan sijaishoidon tekemällä sijaishoitajan kanssa toimeksiantosopimuksen, jolla tämä sitoutuu huolehtimaan sijaishoidosta. Sijaishoito voidaan järjestää edellä tarkoitetulla tavalla, jos omaishoitaja suostuu siihen. Lisäksi on otettava huomioon hoidettavan henkilön mielipide.

Sijaishoitajan kanssa tehtävässä toimeksiantosopimuksessa sovitaan:

   1. sijaishoitajalle maksettavan hoitopalkkion määrästä ja maksutavasta;
   2. tarvittaessa sijaishoitajalle aiheutuvien kustannusten korvaamisesta;
   3. toimeksiantosopimuksen voimassaolosta; sekä
   4. tarvittaessa muista sijaishoitoa koskevista seikoista.

Sijaishoitajan työoikeudellisesta asemasta sekä eläke- ja tapaturmavakuutusturvasta on voimassa, mitä niistä omaishoitajan osalta lain  10 §:ssä säädetään.

 •  Sijaishoitaja ei ole työsuhteessa sopimuksen tehneeseen kuntaan tai kuntayhtymään.
 • Sijaishoitajalle maksettava hoitopalkkio ja kustannusten korvaus ei ole sidottu omaishoitajan saamiin palkkioihin, vaan niistä sovitaan erikseen sijaishoitajan kanssa tehtävässä toimeksiantosopimuksessa.

Sijaishoitojärjestelyt

 • Kunnan on huolehdittava hoidettavan hoidon tarkoituksenmukaisesta järjestämisestä omaishoitajan vapaan aikana.
 • Kunnan tulee turvata riittävät resurssit ja osaaminen ja
 • järjestää hoidettavalle laadukasta ja kuntouttavaa hoitoa ja huolenpitoa.
 • Jotta entistä useammat omaishoitajat pitäisivät jaksamisen kannalta tärkeitä vapaita, sijaishoitovaihtoehtoja tulee monipuolistaa ja järjestää hoito niin, että hoito vastaa hoidettavan yksilöllisiä tarpeita.
 • Hoitajan vapaan aikainen hoito tulee lähtökohtaisesti järjestää avohuollon palveluna. Laitosmuotoista sijaishoitoa tulisi käyttää vain silloin, kuin vapaan järjestäminen ei hoidettavan tarpeiden takia ole muutoin käytännössä mahdollista.
 • Kunta päättää viimesijassa siitä, miten omaishoitajan vapaan aikainen hoito järjestetään
 • Perhehoito
  • Kunnalla voi olla käytössään sekä lyhytaikaiseen perhehoitoon keskittyneitä perhekoteja että lyhytaikaisia perhehoitopaikkoja muutoin pitkäaikaista perhehoitoa tarjoavissa perhekodeissa.
  • Perhehoitoa voidaan perhehoitolain 3 §:n mukaan antaa myös hoidettavan kotona. Hoidettavan kotona annettava perhehoito voi lyhytaikaisesti tulla poikkeuksellisesti kysymykseen myös omaishoitajan vapaan aikaisen hoidon järjestämisessä. 
 • Palveluseteli
  • Palvelusetelillä kunta sitoutuu maksamaan palvelun käyttäjän hankkimat palvelut siihen palvelusetelinarvoon asti, jonka kunta on päättänyt. Palvelusetelillä hankittavat palvelut ovat kunnan hyväksymän yksityisen palveluntuottajan tuottamia.
  • Mikäli hoidettavan hoito ja huolenpito järjestetään palvelusetelillä omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi, voi asiakkaan maksettavaksi tulla enintään 11,40 euroa vuorokautta kohti.
  • Jos asiakkaalle annetaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaisen hoidon hankkimista varten palveluseteleitä esimerkiksi sosiaalihuoltolain mukaiseen kotihoitoon tai palveluasumiseen, asiakkaan omavastuuosuudeksi saa jäädä enintään11,40 euroa vuorokautta kohti (v. 2018)(Lähde Omaishoitajaliitto)